ต้นสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิดปี 2558 กรณีป่าชุมชน 60 พื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับป่าชุมชนในการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ชุมชน 60 ชุมชน
2. โครงการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิดปี 2558 กรณีป่าชุมชน 60 พื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับป่าชุมชนในการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ชุมชน 60 ชุมชน
3. โครงการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิดปี 2558 กรณีป่าชุมชน 60 พื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับป่าชุมชนในการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ชุมชน 60 ชุมชน
4. โครงการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิดปี 2558 กรณีป่าชุมชน 60 พื้นที่ ดำเนินการร่วมกับป่าชุมชนในการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ชุมชน 60 ชุมชน จากการดำเนินงาน ได้มีการศึกษา พบว่า 1) สำรวจพืชสมุนไพรในถิ่นกำเนิด รวม 511 ชนิด พบมากคือ ว่านนางครวญ เทพทาโร ปลาไหลเผือก ขมิ้นชัน และโด่ไม่รู้ล้ม 2) มีการเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพร รวม 237 ชนิด จำนวน 35597 ต้น เพาะขยายพันธุ์มาก คือ เจตมูลเพลิง เพกา ไพล มะขามป้อม กระชายดำ 3) ปลูกสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนรวม 117 ชนิด จำนวน 14,375 ต้น สมุนไพรที่ปลูกมาก ที่สุดคือ ไพล กำแพงเจ็ดชั้น สมอไทย มะขามป้อม หัวเข่าคลอน 4) แจกจ่ายสมาชิกชุมชนและผู้สนใจนำไปปลูกในเอกสารสิทธิรวม 67 ชนิด จำนวน 8,020 ต้น สมุนไพรที่ปลูกมากที่สุดคือ มะขามป้อม สมอไทย ไพล ฝางแดง และจันทร์ผา 5) ดูแลรักษาเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ รวม 62 ชนิด จำนวน 4,579 ต้น สมุนไพรที่ปลูก มากที่สุดคือ ขันทองพยาบาท ไพล มะขามป้อม เพกา เจตมูลเพลิง
5. มีการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในป่าชุมชน 4 ภาค ได้แก่ - พื้นที่ต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ป่าชุมชนดงหนองอีเฒ่า จ.อุบลราชธานี - พื้นที่ต้นแบบภาคเหนือ คือ ป่าชุมชนบ้านดงอินตาเหนือ จ.พะเยา - พื้นที่ต้นแบบภาคกลางและภาคตะวันออกคือป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี - พื้นที่ต้นแบบภาคใต้ คือ ป่าชุมชนบ้านอ่าวอ้ายยอ จ. นครศรีธรรมราช
6. กิจกรรมตามภารกิจของกรมฯ/นายทะเบียน/จังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและ ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
7. โครงการบูรณาการคุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
8. จัดทำแนวทางการจัดเก็บ การติดตาม และการเข้าถึง ชีวภาพทรัพยากรทางการแพทย์ (guideline for Bio medical Resources)
9. ศึกษา สำรวจพืชสมุนไพรในถิ่นกำเนิด รวม 511 ชนิด
10. เพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพร
11. แจกจ่ายสมาชิกชุมชนและผู้สนใจนำไปปลูกในเอกสารสิทธิ รวม 67 ชนิด จำนวน 8,020 ต้น สมุนไพรที่ปลูกมากที่สุดคือ มะขามป้อม สมอไทย ไพล ฝางแดง และจันทร์ผา
12. ดูแลรักษาเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ รวม 62 ชนิด จำนวน 4,579 ต้น
13. สมุนไพรที่ปลูกมากที่สุดคือ ขันทองพยาบาท ไพล มะขามป้อม เพกา เจตมูลเพลิง
14. โครงการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนินปี 2558